Warunki sprzedaży

Sekcja 1 – Warunki ogólne

1) Poniższe ogólne warunki umowy mają zastosowanie do wszystkich towarów i usług dostarczanych na podstawie umowy szczegółowej, osoby prawnej prawa publicznego lub specjalnego funduszu prawa publicznego. (2) Jeżeli klient ma inne warunki sprzedaży niż nasze, a te ostatnie nie zostały mu wyraźnie uznane, należy je uznać za niewiążące dla Mecc.Al, nawet jeśli nie zostały wyraźnie odrzucone. (3) Nabycie i interpretacja niniejszych ogólnych warunków sprzedaży musi podlegać wyłącznie prawu włoskiemu, a także zawieranie i interpretacja transakcji prawnych z klientem. Zastosowanie ustawy ONZ o sprzedaży (CISG) zostaje wyraźnie odrzucone. (4) Nieważność poszczególnych postanowień lub elementów niniejszych ogólnych warunków sprzedaży nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. (5) Miejscem wykonania zobowiązań wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego, w tym obowiązku zwrotu płatności, będzie siedziba naszej firmy. (6) Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest to, w którym znajduje się siedziba naszej firmy.

Sekcja 2 – Oferty cenowe, zakres usług i podpisanie umowy

(1) Nasze oferty wygenerowane i związane z konkretną umową mogą ulec ewentualnym zmianom bez powiadomienia. Zamówienia są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone. Każdy rodzaj odmiennego ustnego porozumienia uważa się za ważny tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzony pisemnie. (2) Nasze potwierdzenie zamówienia ma wyłączną wartość określającą rodzaj umownie należnych usług. (3) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu, doboru materiałów, ich specyfikacji i sposobu wykonania, nawet po wysłaniu potwierdzenia zamówienia do klienta, pod warunkiem, że zmiany te nie są sprzeczne lub nie są sprzeczne z potwierdzeniem zamówienia lub ze specyfikacją klienta. (4) Dokumenty, na których opiera się oferta lub potwierdzenie zamówienia, takie jak rysunki i rysunki, deklaracje wymiarów i wagi są z reguły jedynie przybliżone i dlatego nie są wiążące, o ile nie zostały wyraźnie określone na piśmie. (5) Dostawy częściowe są dozwolone. (6) Nasze zobowiązanie do dostawy zostaje zawieszone od momentu, w którym klient naruszył podjęte zobowiązania. (7) W przypadku zlecenia podwykonawstwa klient jest zobowiązany do dostarczenia nam w odpowiednim czasie i na własny koszt całej dokumentacji materiałowej i technicznej niezbędnej do realizacji dostawy. Materiał musi być doskonały i respektować określone wartości oraz posiadać normalne zapasy w branży. Klient przejmuje odpowiedzialność za warunki gwarancji i jakość dostarczonego nam materiału na zlecenie podwykonawstwa. Ponosi również koszty i wszelkie dodatkowe straty poniesione przez Mecc.Al z powodu braku wymaganych właściwości technicznych i gwarantowanej jakości materiału.

Sekcja 3 – ceny, warunki płatności

(1) Stosowane ceny, o ile nie określono inaczej na piśmie w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, są cenami loco fabryka, z wyłączeniem innych kosztów wysyłki i obsługi. Jeśli uzgodniono dostawę z transportem, wskazane przez nas ceny odnoszące się do samego transportu są oparte na opłatach i innych istotnych zmiennych obowiązujących w momencie wyceny. Ceny mogą w związku z tym ulec zmianie na korzyść lub na niekorzyść klienta, ponieważ warunki te zmieniają się w czasie pomiędzy wyceną a wysyłką zamówionego materiału, bez prawa klienta do odstąpienia od umowy z tego powodu. (2) Jeżeli między podpisaniem umowy a dostawą zamówionych materiałów upłynie więcej niż cztery miesiące, a Mecc.Al nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, cena zamówionych materiałów może wzrosnąć w zależności od przypadku, biorąc pod uwagę z uwzględnieniem kosztów surowców, wynagrodzeń i wszelkich innych kosztów dodatkowych poniesionych przez Mecc.Al w tym okresie. Jeżeli cena zakupu wzrośnie o więcej niż 30%, klient ma prawo odstąpić od umowy. (4) Jeżeli klient otrzyma prośby o zmianę zamówionych materiałów, dodatkowe koszty powstałe w wyniku tych zmian zostaną naliczone i zafakturowane na klienta. (5) Nasze faktury muszą być w całości opłacone zgodnie z umownymi warunkami płatności uzgodnionymi między stronami i wskazanymi na fakturze. (6) W przypadku przekroczenia przez klienta uzgodnionego terminu płatności Mecc.Al zastrzega sobie prawo do żądania odsetek w wysokości 8% punktów wyższych od obowiązującej w tym czasie stopy bankowej. (7) Jeżeli kupujący spóźnia się z płatnością, a domniemane uzasadnione wątpliwości co do jego zdolności do spłaty sumy naszego majątku w drodze kredytu staną się oczywiste, Mecc.Al, niezależnie od innych naszych praw, ma prawo żądać zapłaty z góry za kolejne nowe dostawy w celu natychmiastowego uregulowania wszystkich naszych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych.

Sekcja 4 – Wysyłka Załadunek zamówionych materiałów i ich wysyłka odbywa się bez ubezpieczenia i na ryzyko odbiorcy.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z nieuzgodnionych wcześniej warunków szczególnych ponosi kupujący – nawet jeśli uzgodnione warunki dostawy obejmują transport.

Sekcja 5 – Warunki dostawy

(1) Określenie terminów dostaw należy traktować jako niewiążące dla Mecc.Al. Produkcja musi być nadal wykonana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i umiejętnościami i może zostać rozszerzona w zależności od przypadku, w szczególności w przypadku, gdy kupujący powstrzyma się od udzielenia niezbędnej i uzgodnionej pomocy. To samo dotyczy środków podejmowanych w odpowiedzi na ich spory, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą; strajki i lokauty, opóźnienia w dostawie komponentów od jednego z naszych dostawców, nieprzewidziane zdarzenia wynikające z przerw transportowych i operacyjnych, braki surowców, przerwy w dostawie prądu itp. (2) Zmiany w zamówionych materiałach na specjalne życzenie klienta powodują w konsekwencji rozsądne przesunięcie uzgodnionego terminu dostawy.

Sekcja 6 – Przeniesienie ryzyka

(1) Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia zamówionego materiału przechodzi na klienta z chwilą wyprodukowania materiału i powiadomienia klienta.

Sekcja 7 – Zastrzeżenie tytułu

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty. Zastrzeżenie własności dotyczy również wszystkich istniejących roszczeń w relacji między nami a klientem, w tym dotyczących reklamowanych materiałów, do czasu rozstrzygnięcia sporów i pełnej zapłaty za reklamowane materiały. (2) Klient nie jest upoważniony do sprzedaży lub rozporządzania materiałem objętym nieopłaconą fakturą sprzedaży w jakikolwiek sposób, w tym do udzielania gwarancji osobom trzecim. Nie jest również upoważniony do odsprzedaży takich materiałów w ramach własnej transakcji handlowej. Wszelkie procedury wykonawcze promowane przez osoby trzecie dotyczące materiałów muszą być niezwłocznie zgłaszane firmie Mecc.Al. (3) Zgodnie z powyższym prawem własności na rzecz Mecc.Al klient musi powstrzymać się od działań lub zachowań, które uniemożliwiają Mecc.Al skuteczne skorzystanie z tego prawa. (4) W przypadku naruszenia obowiązków klienta, o których mowa w niniejszym artykule, Mecc.Al ma prawo wycofać ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zamówienia na materiały, które nie zostały jeszcze wyprodukowane.

Sekcja 8 – Roszczenia gwarancyjne

(1) W związku z transakcją handlową między dwiema stronami w ramach umowy, klient musi sprawdzić materiał natychmiast po dostawie, co oznacza, że ​​jest to przydatne i funkcjonalne dla sprawnego przebiegu transakcji. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonych materiałów, klient jest zobowiązany powiadomić Mecc.Al w ciągu 8 dni od otrzymania materiałów. W przypadku braku komunikacji materiał uważa się za zaakceptowany, chyba że jest to wada, której nie można było stwierdzić podczas wstępnego oględzin. (2) W zakresie, w jakim towar ma wadę, za którą odpowiada Mecc.Al, a klient w odpowiednim czasie powiadomił o wadzie na piśmie, Mecc.Al zobowiązuje się do naprawienia sytuacji (a klient nie ma prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu), chyba że Mecc.Al wyraźnie stwierdzi, że odmawia usunięcia wady na podstawie przepisów prawa. Klient musi w każdym przypadku dać nam rozsądny czas na usunięcie stwierdzonej wady. Zakwestionowane materiały można również zastąpić dostawą nowych. Cena zakupu nie może zostać obniżona, a klient nie może odstąpić od umowy w trakcie trwania działań naprawczych Mecc.Al. (3) Roszczenia gwarancyjne wygasają po roku od dostarczenia towaru.

Ceny: Ceny wskazane w cenniku Special Profiles podane są w euro i nie zawierają podatku VAT.

Tam dane do faktury dzieje się z kawałkiem.

Pakiety sprzedażowe – 10 sztuk. w sumie 5 szt. na arkuszach, 6 szt. na żelazku. Rozpakowywanie –

10% dopłaty do aktualnego cennika. Zamówienia ZAWSZE podawaj jednostkę miary dla ilości wskazanych w zamówieniach.

Brakuje z tego, ZAWSZE będą rozpatrywane w SZTUKACH. Dostawy Od gotowych. Kolejne przesyłki częściowe z powodu braku towaru będą odpłatne, pod warunkiem, że kwota jest wyższa niż minimalna kwota do zapłaty.

Zwrot towaru: Zwroty będą przyjmowane dopiero po wypełnieniu odpowiedniego formularza i kolejnych autoryzacja od Special Profiles.

Special Profiles marka Grupy Mecc.Al Via dei Laghi, 4 – Calcinelli 61036 Colli al Metauro (PU) – Włochy tel. +39.0721.8764.201 www.profile-specjalne.com